Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti Austrotherm, s.r.o. 

 

1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti Austrotherm, s.r.o. sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv alebo objednávok potvrdených
spoločnosťou Austrotherm, s.r.o. vystupujúcej na strane Austrotherm (ďalej len „Austrotherm“).
1.2. Austrotherm neakceptuje v obchodných a zmluvných vzťahoch s Kupujúcim žiadne iné Všeobecné obchodné podmienky alebo iné obchodné podmienky ako tieto.
1.3. Záväznosť týchto VOP môže byt obmedzená alebo vylúčená len na základe osobitnej písomnej dohody medzi Austrothermm a Kupujúcim. Táto dohoda musí
predchádzať uzavretiu kúpnej zmluvy či potvrdenia objednávky zo strany Austrotherm.


2. Objednávka
2.1. Každá písomná objednávka kupujúceho doručená do Austrothermu faxom, poštou, prostredníctvom elektronickej pošty je pre kupujúceho záväzná. Objednávky
v písomnej forme sa považujú za neodvolateľný návrh na uzatvorenie zmluvy.
2.2. Záväzky zmluvných strán v súvislosti s jednotlivými dodávkami začínajú zaslaním písomnej objednávky zo strany Kupujúceho a jej následným potvrdením zo strany
Austrotherm písomnou alebo elektronickou formou podľa rozhodnutia Austrotherm. Potvrdením objednávky v písomnej alebo elektronickej forme s náležitosťami
uvedenými v bode 2.4. je uzatvorená kúpna zmluva. V prípade ak Austrotherm objednávku do 14 dní nepotvrdí, kúpna zmluva nevznikne a objednávka prestáva
byt záväznou.
2.3. Ak Kupujúci v súvislosti s objednávkou určil podmienky, ktoré sú v rozpore s týmito VOP, nečinnosť na strane Austrotherm vzniesť protest proti takýmto
podmienkam neznamená, že ich schváli; naopak, tieto VOP ostávajú záväzné.
2.4. Objednávka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
2.4.1. identifikácia Kupujúceho (obchodné meno, IČO, DIČ, sídlo, kontaktná osoba, email, tel. číslo),
2.4.2. predmet objednávky (typ, rozmer, stav, množstvo),
2.4.3. návrh termínu dodania,
2.4.4. miesto dodania,
2.4.5. návrh kúpnej ceny, ak má byt odlišná ako cena uvedená v cenníku platnom v čase objednávky.


3. Množstvo a povaha tovaru
3.1. Tovar, ktorý je predmetom objednávky, musí byt riadne vyšpecifikovaný od Kupujúceho v každej objednávke (typ, rozmer, stav, množstvo). Potvrdením objednávky
zo strany Austrotherm potvrdzuje Austrotherm záväzok dodať predmetný tovar.


4. Dodacie podmienky
4.1. Tovar bude dodaný v predbežne stanovenom termíne, ktorý je uvedený v potvrdení objednávky. Miesto dodania je určené v objednávke. O odovzdaní tovaru
vystaví Austrotherm dodací list, ktorý obsahuje náležitosti objednávky podľa článku 2. Austrotherm požaduje potvrdenie prevzatia výrobkov a obchodného tovaru
na vystavenom dodacom liste, ktorý predloží zmluvný prepravca spoločnosti Austrotherm, aj v prípade, že zmluvný prepravca spoločnosti Austrotherm je sám
kupujúci a to buď:
4.1.1. kupujúcim
4.1.2. alebo konečným spotrebiteľom, ktorým sa rozumie zákazník kupujúceho, ktorý je definovaný v objednávke kupujúceho na Austrotherm ako Splnomocnená
osoba.
4.2. Prevzatie výrobkov a obchodného tovaru spoločnosti Austrotherm na dodacom liste vystavenom spoločnosťou Austrotherm sa považuje za potvrdené, ak obsahuje
čitateľné uvedenie mena a priezviska Splnomocnenej osoby oprávnenej konať za kupujúceho alebo písomne poverenej kupujúcim, jej podpis, dátum prevzatia,
prípadne pečiatku kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť, aby táto Splnomocnená osoba hodnoverne preukázala svoju totožnosť. Za hodnoverné
preukázanie totožnosti sa považuje predloženie občianskeho alebo vodičského preukazu. Túto povinnosť je Splnomocnená osoba povinná splniť voči zmluvným
prepravcom Austrotherm na základe výzvy bezodkladne. V prípade nesplnenia tejto povinnosti riadne a včas sa kupujúci zaväzuje uhradiť všetky náklady a straty
tým spôsobené, najmä náklady na odmenu prepravcu, vykládku a nakládku, ako aj škody, ktoré vzniknú tretej osobe, najmä konečnému spotrebiteľovi.
4.3. Spôsob dodania výrobkov a obchodného tovaru je v zmysle CPT alebo EXW (Incoterms 2000).
4.4. Ak Austrotherm zistí, že nemôže dodržať dohodnutý termín dodávky, neodkladne toto oneskorenie oznámi Kupujúcemu a zároveň, ak je to možné, určí očakávaný
čas, kedy sa dodávka môže uskutočniť.
4.5. Ak sú dodávky omeškané vinou prekážok v doprave mimo kontroly Austrotherm alebo z dôvodu vyššej moci, alebo vinou akéhokoľvek konania prípadne zanedbania
zo strany Kupujúceho, termín dodávky bude predlžený primerane pri zohľadnení všetkých okolností. Kupujúci je povinný bezodkladne prevziať dodaný tovar od
Austrotherm v pracovnom čaše od 6:00 – 18:00 hod. v pracovných dňoch alebo v oznámenom čaše. V prípade oneskoreného prevzatia tovaru a tým vzniknutých
ďalších nákladov či škody Predávajúcemu, bude tieto náklady znášať Kupujúci. Austrotherm je oprávnený sám, alebo prostredníctvom prepravcu vopred
informovať Kupujúceho o predpokladanom čaše dodania tovaru ak má byt odlišný od pracovného čašu, aby si Kupujúci mohol zabezpečiť včasné prevzatie tovaru
a tým eliminoval náklady, ktoré môžu vzniknúť z neprevzatia tovaru včas.
4.6. V prípade ak si kupujúci neprevezme ním objednaný tovar do 30 dní odo dňa dodania tak kúpna zmluva zaniká - rozväzujúca podmienka, a kupujúci je povinný
uhradiť zmluvnú pokutu za porušenie povinnosti prevziať tovar vo výške 75 % kúpnej ceny.
4.7. Austrotherm nie je povinný späť prevziať vrátené výrobky alebo obchodný tovar. Ak by sa Kupujúci a Austrotherm dohodol na vrátený výrobkov a obchodného
tovaru, Kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky náklady súvisiace s dodávkou a následným stiahnutím výrobkov a obchodného tovaru, ako aj storno poplatok vo výške
50% kúpnej ceny.


5. Cena
5.1. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenami podľa aktuálnych cenníkov Austrotherm, alebo s cenami na základe zaslanej cenovej ponuky Austrotherm. Cenové
ponuky vypracované Austrothermm sú záväzné 30 dní od dátumu vystavenia, ak nie je písomne dohodnuté inak.


6. Výhrada vlastníctva
6.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
6.2. Ak k dodaniu tovaru zo strany Austrotherm Kupujúcemu dôjde pred úplným zaplatením kúpnej ceny, je Kupujúci povinný tento tovar skladovať oddelene od
ostatných vecí, opatrovať ho s náležitou starostlivosťou a poistiť ho proti krádeži, poškodeniu, požiaru, povodniam alebo záplavám.
6.3. Ak tovar dodaný Austrothermm bude spracovaný Kupujúcim pred zaplatením dohodnutej kúpnej ceny, ten sa stáva nedobromyseľným spracovateľom, t.j. osobou,
ktorá vie alebo by mala vedieť, že tovar, ktorý spracúva, jej nepatrí. V takomto prípade sa vlastník a spracovateľ dohodli na vyrovnaní vzájomných vzťahov a to tak,
že Kupujúci sa stáva vlastníkom veci, ktorá spracovaním vznikla, pričom Kupujúci je povinný zaplatiť Austrothermu dohodnutú kúpnu cenu tovaru.


7. Platobné podmienky
7.1. Austrotherm si vyhradzuje právo určiť Kupujúcemu spôsob platby za dodaný tovar. Platbu kúpnej ceny je možné vykonať iba bankovým prevodom na účet
Austrotherm.
7.2. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu Predávajúcemu na vlastné náklady bez odpočítania nákladov banky, stanoveným spôsobom, v určenej dobe splatnosti, na
dohodnutom mieste a v mene, v ktorej bola cena dojednaná, resp. stanovená.
7.3. V prípade ak Kupujúci neuhradí riadne a včas kúpnu cenu Predávajúcemu, má Austrotherm právo zastaviť dodávky tovaru zo všetkých zmlúv existujúcich medzi
Kupujúcim a Austrothermm. Záväzok Kupujúceho uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu a úroky z omeškania pozastavením ďalších dodávok nezaniká.
7.4. Ak nebol zmluvne dohodnutý iný spôsob alebo miesto platby, kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom jej pripísania na účet Austrotherm.


8. Prechod nebezpečenstva škody na tovare
8.1. Ak sa dodanie tovaru uskutočňuje odovzdaním tovaru dopravcom v mieste dodania určenom Kupujúcim v objednávke, prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo
škody na tovare v čase jeho prevzatia od dopravcu.


9. Reklamácia
9.1. Austrotherm zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po
tomto čase. Austrotherm zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po tejto dobe, ak je spôsobená porušením jeho povinností. Austrotherm poskytuje
záruku na kvalitu v zmysle obchodného zákonníka.
9.2. Reklamácie zjavných vád a poškodení, ako aj reklamáciu dodaného množstva je Kupujúci povinný uplatniť bezodkladne po dodaní tovaru, a to len písomne, pričom
Kupujúci poznamená túto skutočnosť na dodacom liste, či inom tlačive, ktoré bezodkladne doručí Predávajúcemu. V prípade včasnej a oprávnenej reklamácie
neodstrániteľnej vady bude Kupujúcemu bezplatne zamenený chybný tovar za náhradný tovar, resp. sa Kupujúci s Austrothermm dohodnú na inej adekvátnej
kompenzácii. Pre náhradné plnenie si Austrotherm vyhradzuje primeraný čas. Normové odchýlky vo farbe, hmotnosti a kvalite podmienené surovinami a
technológiou výroby sa nepovažujú za vady tovaru.
9.3. Záruka zaniká v nasledujúcich prípadoch:
9.3.1. tovar bol nesprávne technologicky zapracovaný,
9.3.2. tovar bol poškodený používaním v rozpore s podmienkami uvedenými
9.3.3. v dokumentácii
9.3.4. tovar bol nesprávne uskladnený
9.3.5. tovarom bolo nesprávne manipulované
9.3.6. tovar bol poškodený živelnou pohromou
9.4. Pokiaľ sa nedohodnú zmluvné strany inak, nemá uplatnenie reklamácie vplyv na povinnosti Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu v dohodnutej výške.
9.5. Reklamovaný tovar musí Kupujúci bezpečne uložiť až do ukončenia reklamačného konania na svoje náklady.
9.6. Pri reklamácii množstva tovaru alebo vád tovaru môže Austrotherm vystaviť dobropis, ktorý je oprávnený použiť na vzájomný zápočet.


10. Vyššia moc
10.1. Austrotherm nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú v prípadoch spôsobených vyššou mocou. Za vyššiu moc budú považované nasledujúce skutočnosti, pokiaľ
znemožnia realizáciu objednávky alebo spôsobia, že takáto realizácia sa stane neprimerane komplikovanou: poveternostné vplyvy, prírodné katastrofy, iné
prekážky v získavaní pracovnej sily, tiež zákazy alebo právne opatrenia akéhokoľvek druhu, dovozné alebo vývozné obmedzenia, štrajky, požiare, havárie,
mechanická alebo iná nehoda v závode, núdza o dopravné prostriedky, všeobecný nedostatok tovaru alebo surovín, nedostatok elektrickej alebo inej energie,
alebo iné dôvody, ktoré sú mimo vplyvu a kontroly Austrotherm.
10.2. V prípade výskytu udalostí spôsobených výššou mocou sa potvrdené termíny výroby a dodávok materiálu zo strany Austrotherm predlžujú o dobu trvania prekážok.
Nedodržanie termínu dodávok v týchto prípadoch neoprávňuje kupujúceho uplatniť si náhradu prípadných s tým spôsobených nákladov. Stanovené termíny
dodávok Austrotherm nemôže garantovať ani v prípade nedostatku výrobnej kapacity.


11. Spracúvanie osobných údajov
11.1. Austrotherm je na základe ust. čl. 6 ods. 1 písm. b) a psím. f) Nariadenia GDPR (Nariadenie č. 2016-679) oprávnený spracúvať údaje zmluvných partnerov a
zamestnancov zmluvných partnerov.
11.2. Austrotherm je na základe ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov oprávnený spracúvať údaje
Kupujúceho na účel priameho marketingu.
11.3. Austrotherm zverejňuje informácie o spracúvaní osobných údajov externých partnerov na webovej stránke www.austrotherm.sk


12. Záverečné ustanovenia
Tieto VOP sa stávajú platnými a účinnými dňom 1.1.2019. Môžu byt aj súčasťou Katalógu výrobkov v tlačovej podobe. Austrotherm si vyhradzuje právo zmeniť VOP ich
nahradením na svojej internetovej stránke.