Všeobecné obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI Austrotherm, s. r. o.


1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti Austrotherm, s. r. o. sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv alebo objednávok potvrdených spoločnosťou Austrotherm, s. r. o. vystupujúcej na strane Austrotherm (ďalej len „Austrotherm“).
1.2. Austrotherm neakceptuje v obchodných a zmluvných vzťahoch s Kupujúcim žiadne iné Všeobecné obchodné podmienky alebo iné obchodné podmienky ako tieto.
1.3. Záväznosť týchto VOP môže byt obmedzená alebo vylúčená len na základe osobitnej písomnej dohody medzi Austrothermom a Kupujúcim. Táto dohoda musí predchádzať uzavretiu kúpnej zmluvy či potvrdenia objednávky zo strany Austrotherm.
2. Objednávka
2.1. Každá písomná objednávka kupujúceho doručená do Austrothermu faxom, poštou, či prostredníctvom elektronickej pošty, je pre kupujúceho záväzná. Objednávky v písomnej forme sa považujú za neodvolateľný návrh na uzatvorenie zmluvy.
2.2. Záväzky zmluvných strán v súvislosti s jednotlivými dodávkami začínajú zaslaním písomnej objednávky zo strany Kupujúceho a jej následným potvrdením zo strany Austrothermu písomnou alebo elektronickou formou podľa rozhodnutia Austrotherm. Potvrdením objednávky v písomnej alebo elektronickej forme s náležitosťami uvedenými v bode 2.4. je uzatvorená kúpna zmluva. V prípade ak Austrotherm objednávku do 14 dní nepotvrdí, kúpna zmluva nevznikne a objednávka prestáva byť záväznou.
2.3. Ak Kupujúci v súvislosti s objednávkou určil podmienky, ktoré sú v rozpore s týmito VOP, nečinnosť na strane Austrotherm vzniesť protest proti takýmto podmienkam neznamená, že ich schváli; naopak, tieto VOP ostávajú záväzné.
2.4. Objednávka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
2.4.1. identifikácia Kupujúceho (obchodné meno, IČO, DIČ, sídlo, kontaktná osoba, email, tel. číslo),
2.4.2. predmet objednávky (typ, rozmer, stav, množstvo),
2.4.3. návrh termínu dodania,
2.4.4. miesto dodania,
2.4.5. návrh kúpnej ceny, ak má byť odlišná ako cena uvedená v cenníku platnom v čase objednávky.
3. Množstvo a povaha tovaru
3.1. Tovar, ktorý je predmetom objednávky, musí byt riadne vyšpecifikovaný od Kupujúceho v každej objednávke (typ, rozmer, stav, množstvo). Potvrdením objednávky zo strany Austrotherm potvrdzuje Austrotherm záväzok dodať predmetný tovar. V prípade ak nemá Austrotherm objednaný tovar skladom, tak môže objednávku odmietnuť, alebo navrhnúť iné dodacie podmienky.
4. Dodacie podmienky
4.1. Tovar bude dodaný v termíne, ktorý je uvedený v potvrdení objednávky. Miesto dodania je určené v objednávke. O odovzdaní tovaru vystaví Austrotherm dodací list, ktorý obsahuje náležitosti objednávky podľa článku 2. Austrotherm požaduje potvrdenie prevzatia výrobkov a obchodného tovaru na vystavenom dodacom liste, ktorý predloží zmluvný prepravca spoločnosti Austrotherm, aj v prípade, že zmluvný prepravca spoločnosti Austrotherm je sám kupujúci a to buď:
4.1.1. kupujúcim
4.1.2. alebo konečným spotrebiteľom, ktorým sa rozumie zákazník kupujúceho, ktorý je definovaný v objednávke kupujúceho na Austrotherm ako Splnomocnená osoba.
4.2. Osoba preberajúca tovar za kupujúceho je povinná čitateľne uviesť na dodacom liste meno a priezvisko, podpis, dátum prevzatia, prípadne pečiatku kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť, aby táto Splnomocnená osoba hodnoverne preukázala svoju totožnosť. Za hodnoverné preukázanie totožnosti sa považuje predloženie občianskeho alebo vodičského preukazu. Túto povinnosť je Splnomocnená osoba povinná splniť voči zmluvným prepravcom Austrotherm na základe výzvy bezodkladne. V prípade nesplnenia tejto povinnosti riadne a včas sa kupujúci zaväzuje uhradiť všetky náklady a straty tým spôsobené, najmä náklady na odmenu prepravcu, vykládku a nakládku, ako aj škody, ktoré vzniknú tretej osobe, najmä konečnému spotrebiteľovi.
4.3. Spôsob dodania výrobkov a obchodného tovaru je v zmysle CPT alebo EXW (Incoterms 2000).
4.4. Ak Austrotherm zistí, že nemôže dodržať dohodnutý termín dodávky, neodkladne toto oneskorenie oznámi Kupujúcemu a zároveň, ak je to možné, určí očakávaný čas, kedy sa dodávka môže uskutočniť.
4.5. Lehota na dodanie tovaru sa predlžuje o dobu trvania prekážok dodania, ktoré sú mimo kontroly Austrotherm, a/alebo z dôvodu vyššej moci, alebo vinou akéhokoľvek konania, prípadne zanedbania zo strany Kupujúceho. Predávajúci oznámi upravený termín dodania tovaru kupujúcemu bezodkladne po pominutí prekážok podľa predošlej vety. V prípade, ak nový termín kupujúcemu nevyhovuje, tak to oznámi predávajúcemu a násladne sa zmluvné strany dodhodnú na novom termíne dodania. Ak nastane uvedená situácia, tak predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný bezodkladne prevziať dodaný tovar od Austrotherm v pracovnom čaše od 6:00 – 18:00 hod. v pracovných dňoch, alebo v oznámenom čase. V prípade oneskoreného prevzatia tovaru a tým vzniknutých ďalších nákladov či škody Predávajúcemu, bude tieto náklady znášať Kupujúci.
4.6. Austrotherm nepreberá zodpovednosť za žiadnu škodu spôsobenú zmenou termínu dodania podľa bodu 4.5. VOP.
4.7. V prípade ak si kupujúci neprevezme ním objednaný tovar do 30 dní odo dňa dodania, tak kúpna zmluva zaniká - rozväzujúca podmienka, a kupujúci je povinný uhradiť zmluvnú pokutu za porušenie povinnosti prevziať tovar vo výške 75 % kúpnej ceny.
4.8. Austrotherm nie je povinný prevziať späť výrobky. Ak by sa Kupujúci a Austrotherm dohodol na vrátení výrobkov, Kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky náklady súvisiace s dodávkou a následným vrátením výrobkov, ako aj storno poplatok vo výške 50% kúpnej ceny.
4.9. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy / objednávky pred dodaním tovaru, pričom v takom prípade je povinný uhradiť odstupné vo výške 50% kúpnej ceny. Pri výnimočných prípadoch sa zmluvné strany môžu dohodnúť inak.
5. Cena
5.1. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenami podľa aktuálnych cenníkov Austrotherm, alebo s cenami na základe zaslanej cenovej ponuky Austrotherm, ak sú odlišné od aktuálne zverejneného cenníka. Cenové ponuky vypracované Austrothermom sú záväzné po dobu a za podmienok uvedených v konkrétnej cenovej ponuke. Ak Kupujúcemu nebola zaslaná cenová ponuka, tak platia ceny a podmienky expedície tovaru v zverejnenom aktuálnom cenníku výrobkov Austrotherm.
6. Výhrada vlastníctva
6.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
6.2. Ak k dodaniu tovaru zo strany Austrotherm Kupujúcemu dôjde pred úplným zaplatením kúpnej ceny, je Kupujúci povinný tento tovar skladovať oddelene od ostatných vecí, opatrovať ho s náležitou starostlivosťou a poistiť ho proti krádeži, poškodeniu, požiaru, povodniam alebo záplavám.
6.3. Ak tovar dodaný Austrothermom bude spracovaný Kupujúcim pred zaplatením dohodnutej kúpnej ceny, ten sa stáva nedobromyseľným spracovateľom, t.j. osobou, ktorá vie alebo by mala vedieť, že tovar, ktorý spracúva, jej nepatrí. V takomto prípade sa vlastník a spracovateľ dohodli na vyrovnaní vzájomných vzťahov a to tak, že Kupujúci sa stáva vlastníkom veci, ktorá spracovaním vznikla, pričom Kupujúci je povinný zaplatiť Austrothermu dohodnutú kúpnu cenu tovaru.
7. Platobné podmienky
7.1. Austrotherm si vyhradzuje právo určiť Kupujúcemu spôsob platby za dodaný tovar. Platbu kúpnej ceny je možné vykonať iba bankovým prevodom na účet Austrotherm.
7.2. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu Predávajúcemu na vlastné náklady bez odpočítania nákladov banky, stanoveným spôsobom, v určenej dobe splatnosti, na dohodnutom mieste a v mene, v ktorej bola cena dojednaná, resp. stanovená.
7.3. V prípade, ak Kupujúci neuhradí riadne a včas kúpnu cenu Predávajúcemu, má Austrotherm právo zastaviť dodávky tovaru zo všetkých zmlúv existujúcich medzi Kupujúcim a Austrothermom. Záväzok Kupujúceho uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu a úroky z omeškania pozastavením ďalších dodávok nezaniká.
7.4. Ak nebol zmluvne dohodnutý iný spôsob alebo miesto platby, kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom jej pripísania na účet Austrotherm.
8. Prechod nebezpečenstva škody na tovare
8.1. Ak sa dodanie tovaru uskutočňuje odovzdaním tovaru dopravcom v mieste dodania určenom Kupujúcim v objednávke, prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare v čase jeho prevzatia od dopravcu a Kupujúci zodpovedá za škodu na tovare od momentu jeho prevzaitia, až do úplného zaplatenia kúpnej ceny..
9. Reklamácia
9.1. Austrotherm zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Austrotherm zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po tejto dobe, ak je spôsobená porušením jeho povinností. Austrotherm poskytuje záruku na kvalitu v zmysle obchodného zákonníka.
9.2. Reklamácie zjavných vád a poškodení, ako aj reklamáciu dodaného množstva je Kupujúci povinný uplatniť bezodkladne po dodaní tovaru, a to len písomne, pričom Kupujúci poznamená túto skutočnosť na dodacom liste, či inom tlačive, ktoré bezodkladne doručí Predávajúcemu. V prípade včasnej a oprávnenej reklamácie neodstrániteľnej vady bude Kupujúcemu bezplatne zamenený chybný tovar
za náhradný tovar, resp. sa Kupujúci s Austrothermm dohodnú na inej adekvátnej kompenzácii. Pre náhradné plnenie si Austrotherm vyhradzuje primeraný čas. Normové odchýlky vo farbe, hmotnosti a kvalite podmienené surovinami a technológiou výroby sa nepovažujú za vady tovaru.
9.3. Záruka zaniká v nasledujúcich prípadoch:
9.3.1. tovar bol nesprávne technologicky zapracovaný,
9.3.2. tovar bol poškodený používaním v rozpore s podmienkami uvedenými
9.3.3. v dokumentácii
9.3.4. tovar bol nesprávne uskladnený
9.3.5. tovarom bolo nesprávne manipulované
9.3.6. tovar bol poškodený živelnou pohromou
9.4. Pokiaľ sa nedohodnú zmluvné strany inak, nemá uplatnenie reklamácie vplyv na povinnosti Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu v dohodnutej výške.
9.5. Reklamovaný tovar musí Kupujúci bezpečne uložiť až do ukončenia reklamačného konania na svoje náklady.
9.6. Pri reklamácii množstva tovaru alebo vád tovaru môže Austrotherm vystaviť dobropis, ktorý je oprávnený použiť na vzájomný zápočet.
10. Vyššia moc
10.1. Austrotherm nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú v prípadoch spôsobených vyššou mocou. Za vyššiu moc budú považované nasledujúce skutočnosti, pokiaľ znemožnia realizáciu objednávky, alebo spôsobia, že takáto realizácia sa stane neprimerane komplikovanou: poveternostné vplyvy, prírodné katastrofy, pandémie, vojna, vojnový stav, núdzový stav, iné prekážky v získavaní pracovnej sily, tiež zákazy alebo právne opatrenia akéhokoľvek druhu, dovozné alebo vývozné obmedzenia, štrajky, požiare, havárie, mechanická alebo iná nehoda v závode, núdza o dopravné prostriedky, všeobecný nedostatok tovaru alebo surovín, nedostatok elektrickej alebo inej energie, alebo iné dôvody, ktoré sú mimo vplyvu a kontroly Austrotherm.
10.2. V prípade výskytu udalostí spôsobených výššou mocou sa potvrdené termíny výroby a dodávok materiálu zo strany Austrotherm predlžujú o dobu trvania prekážok. Nedodržanie termínu dodávok v týchto prípadoch neoprávňuje kupujúceho uplatniť si náhradu prípadných s tým spôsobených nákladov. Stanovené termíny dodávok Austrotherm nemôže garantovať ani v prípade nedostatku výrobnej kapacity.
11. Spracúvanie osobných údajov
11.1. Austrotherm je na základe ust. čl. 6 ods. 1 písm. b) a psím. f) Nariadenia GDPR (Nariadenie č. 2016-679) oprávnený spracúvať údaje zmluvných partnerov a zamestnancov zmluvných partnerov.
11.2. Austrotherm je na základe ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov oprávnený spracúvať údaje Kupujúceho na účel priameho marketingu.
11.3. Austrotherm zverejňuje informácie o spracúvaní osobných údajov externých partnerov na webovej stránke www.austrotherm.sk
12. Záverečné ustanovenia
Tieto VOP sa stávajú platnými a účinnými dňom 1. 8. 2021. Môžu byť aj súčasťou Katalógu výrobkov v tlačovej podobe. Austrotherm si vyhradzuje právo zmeniť VOP ich nahradením na svojej internetovej stránke