Magazín

Polystyrén a jeho ohňovzdornosť

V súvislosti so stále širším uplatnením polystyrénových stavebných prvkov sa často stretávame s otázkami ohľadom jeho odolnosti voči ohňu. S týmito pochybnosťami sa často stretávame najmä pri zatepľovaní expandovaným polystyrénom a preto sme sa rozhodli pozrieť na túto problematiku bližšie, vecne a bez predsudkov. 

Bývať v budove, ktorá spĺňa všetky protipožiarne požiadavky je celkom logickou a prirodzenou požiadavkou. V súvislosti s niektorými materiálmi však môžu prevládať medzi verejnosťou stále rôzne predsudky a neopodstatnené obavy. Nebolo to tak dávno, čo sa objavovali názory, že vonkajšie zateplenie expandovaným polystyrénom (EPS) môže byť z pohľadu horľavosti veľmi rizikové. Práve v tejto súvislosti sa expandovaný polystyrén spomínal veľmi často. 

 

Čo sú triedy reakcie na oheň a kam patrí expandovaný polystyrén?

Skôr ako sa pozrieme na konkrétne materiálové vlastnosti polystyrénových izolačných prvkov, uveďme, že zásady používania izolačných materiálov a určovanie horľavosti jednotlivých stavebných materiálov vychádza z vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa stanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb, a tiež príslušné technické normy, ktoré ustanovujú tzv. triedy reakcie na oheň. 

Až do roku 2004 platili pri posudzovaní horľavosti materiálov staré metodologické požiadavky, podľa ktorých napríklad expandovaný polystyrén EPS s prídavkom látky spomaľovacej horenie (tzv. retardér horenia) bol hodnotený ako ťažko horľavý resp. neľahko horľavý. To teda vôbec neznie zle. Po roku 2004 došlo v rámci celej EÚ k zavedeniu zjednoteného systému klasifikácie stavebných materiálov podľa reakcie na oheň. V rámci neho bolo definovaných 7 tried A1, A2, B, C, D, E vrátane nehodnotenej triedy F. 

Ako dopadlo posudzovanie horľavosti expandovaného polystyrénu určeného na zatepľovanie? Samotný materiál si vyslúžil triedu reakcie na oheň E, avšak v tejto súvislosti je potrebné dodať, že EPS je na účely izolácie vždy dodávaný s nehorľavými krycími vrstvami. Oproti predchádzajúcej klasifikácii sa v súčasnosti posudzuje reakcia na oheň výrobkov v takom stave, aké je ich konečné použitie, čiže presne tak, ako sa v rámci konštrukcie vyskytujú v praxi. 

 

EPS sa používa spolu s nehorľavými materiálmi

Na základe toho bola väčšina izolačných systémov z EPS zaradená do triedy B, teda ide o neľahko horľavý materiál. Ich vplyv na výskyt a rozvoj požiaru stavby je tak celkom minimálny a v mnohých prípadoch žiadny. Expandovaný polystyrén dopadol veľmi dobre aj pri klasifikovaní podľa tvorby dymu, patrí mu totiž trieda s1, čo znamená len minimálnu tvorbu dymu. 

Expandovaný polystyrén je v rámci izolačných systémov používaný vždy s ďalšími ochrannými resp. izolačnými vrstvami. Na trhu je možné nájsť izolačné systémy, v rámci ktorých EPS tvorí len jadro, ktoré je kompletne uzavreté izolačnou vrstvou, prípadne sa polystyrén využíva do tzv. sendvičových konštrukcií, kedy je umiestnený medzi nehorľavé materiály. V dôsledku toho, že polystyrénu „robia spoločnosť“ vrstvy nehorľavého materiálu, izolácie z EPS absolútne spĺňajú požiadavky aktuálnej koncepcie protipožiarnej ochrany budov a tiež všetky platné smernice Európskej únie. 

 

Expandovaný polystyrén je bezpečnou voľbou

EPS je ako materiál pre zatepľovacie systémy priam ideálnou voľbou. Plne sa totiž môžete spoľahnúť na jeho nízku hmotnosť, odolnosť voči vonkajším vplyvom a predovšetkým nízku tepelnú vodivosť, vďaka ktorej vám z obydlia nebude unikať drahocenné teplo. Popri tom všetkom je EPS vhodným materiálom aj z pohľadu ekológie a zdravia, je totiž plne recyklovateľný a zdravotne nezávadný. 

Záverom zdôraznime, že sa netreba nechať vystrašiť rôznymi domnienkami o rizikách tohto materiálu pri prípadnom požiari. Tepelnoizolačné materiály z polystyrénu sú z pohľadu bezpečnosti porovnateľné s prírodnými stavebnými materiálmi. Dôležitý je ale správny výber kvalitných izolačných materiálov a taktiež dôkladná montáž v súlade s príslušnými normami a odporúčaniami výrobcu. 

 

Odporúčame vám prečítať aj tieto články: