Za obsah zodpovedá

Centrála

Austrotherm, s.r.o.

Magnetová 11 

831 04 Bratislava

 

Objednávky, predaj a expedícia: +421 2 3266 1606

Fakturácia: +421 2 3266 1605

Mail: obchodne@austrotherm.sk


IČO: 17 316 189 
DIČ: 2020312052 
IČ DPH: SK2020312052
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l., 
Oddiel Sro, vložka č 612/B 

 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky

SWIFT: UNCRSKBX

IBAN: SK 50 1111 0000 00112110 3000