Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "webPushNotification" in class "Seam\SeamTemplate\Controller\TemplateController".

spoločnosti Austrotherm, s.r.o.

 

Čl. I
Preambula

1.     Všeobecné podmienky predaja (ďalej VPP) spoločnosti Austrotherm, s.r.o. (ďalej Predávajúci), stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho a zásady právneho vzťahu medzi nimi, ktoré nie sú upravené v Rámcovej Zmluve.

2.     VPP sú záväzné pre všetky strany právneho vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.     Ak nie je uvedené inak, zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

4.     Tieto VPP sú záväzné pri každej dodávke tovaru a sprievodných služieb Predávajúceho, distribuovaného a poskytovaných na Slovensku a v Českej Republike.

 

Čl. II
Cenníky a ceny

Ceny výrobkov a sprievodných služieb Predávajúceho sú uvedené v aktuálne platnom Cenníku. Zverejnenie zmien Predávajúci zabezpečí najneskôr 7 kalendárnych dní pred účinnosťou zmeny.

 

Čl. III              
Zmluvy, objednávky a dodávky

Objednávky preberá a obchodné podmienky prerokováva obchodný úsek priamo alebo prostredníctvom poverených osôb – regionálnych obchodných zástupcov.

 

Čl. IV
Dodacie podmienky

1. Pri dodávkach CPT (preprava platená do) je Predávajúci povinný dodať tovar na miesto určenia. Pre produkty a príslušenstvo naložené na jednom vozidle môže Predávajúci po dohode s Kupujúcim vykonať viac ako jednu vykládku. V tomto prípade je Predávajúci oprávnený vyfakturovať Kupujúcemu poplatok za „viac vykládku“ podľa aktuálne platného Cenníka v rámci jedného okresu alebo podľa dohody zmluvných strán. Predávajúci je tiež oprávnený vyfakturovať Kupujúcemu množstevný príplatok v zmysle aktuálne platného Cenníka, v prípade, že dodávané množstvo je menšie ako 45 m3

2. Pri dodávkach FCA (vyplatené dopravcovi) je Predávajúci povinný dodať tovar prvému dopravcovi, ktorého vymenuje Kupujúci. V prípade odberu vlastnou dopravou je Kupujúci povinný vopred dohodnúť termín odberu a uviesť na objednávke evidenčné číslo vozidla a meno vodiča. Vodič sa pri nakládke musí preukázať občianskym preukazom a číslom potvrdenia objednávky. Bez identifikácie tovar nie je možné naložiť.

3. Riziká straty alebo poškodenia tovaru a prípadné ďalšie náklady prechádzajú na Kupujúceho odovzdaním tovaru prvému dopravcovi. Nezávisle od osoby dopravcu, Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vzniknuté počas prepravy a prípadné poškodenie tovaru pri preprave neovplyvňuje povinnosť Kupujúceho na úhradu za tovar.

4. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť meno a osobné údaje osoby, ktorá zabezpečí vyloženie a prevzatie tovaru a miesto vykládky.

5. Dodávky tovaru nákladnými vozidlami môžu byť zrealizované za podmienky zjazdnosti príjazdových ciest. V prípade zabezpečenia dopravy Predávajúcim, Kupujúci garantuje bezpečný prístup na miesto vykládky aj pre nákladné vozidlá dĺžky cca 18 m.

6. Kupujúci je povinný zabezpečiť na vlastné náklady bezodkladnú vykládku tovaru z dopravného prostriedku. Pokiaľ tak nevykoná, alebo sa doba vykládky z rôznych dôvodov neúmerne predĺži, Predávajúci má právo účtovať stojné podľa platného Cenníka.

7. Ak Kupujúci odoberie objednaný tovar v dohodnutom termíne, platí medzi zmluvnými stranami dohodnutá kúpna cena, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak. Ak sa Kupujúci dostane do omeškania s odberom objednaného tovaru, má Predávajúci právo na zmenu ceny podľa v tom čase platného Cenníka výrobkov.

8. V prípade odvolania objednávky tovaru, si Predávajúci vyhradzuje právo aj na uplatnenie skutočnej škody. Zmena objednávky je však možná v termíne max. 48 hodín pred plánovanou nakládkou tovaru.

9. Ak Kupujúci neodoberie objednaný tovar a následne k odberu už pripravený tovar do piatich pracovných dní, je Predávajúci oprávnený vyfakturovať Kupujúcemu manipulačný poplatok podľa aktuálne platného Cenníka.

10. Pri vopred dohodnutom vrátení tovaru Kupujúcim (neporušený, neznečistený a originál zabalený tovar), má Predávajúci právo na manipulačné poplatky v dohodnutej výške a pričom Kupujúcemu bude dobropisovaná hodnota vráteného tovaru znížená o túto dohodnutú čiastku, ak nie je dohodnuté inak.

11. Kupujúci súhlasí s tým, že doba dodávky, má iba informatívny charakter o očakávanom termíne splnenia. Splnením termínu dodávky sa rozumie termín expedície dodávky z výrobného závodu, ktorý nezahŕňa čas dopravy.

 

Čl. V
Platby

1. Platby za dodávky tovaru a sprievodných služieb sa uskutočňujú v zmysle dohodnutých platobných podmienok, resp. aktuálne platného Cenníka. Pohľadávka sa považuje za uhradenú dňom pripísania dlžnej sumy na účet Predávajúceho.

2. V prípade evidencie neuhradených záväzkov Kupujúceho si Predávajúci vyhradzuje právo:

2.1. trvať na okamžitej úhrade dlžnej sumy, pričom Predávajúci pozastaví ďalšie dodávky tovaru pre Kupujúceho,

2.2. požadovať úhradu kúpnej ceny vopred, ako aj odstúpiť od splnenia objednávok bez právnych následkov,

2.3. požadovať úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania,

2.4. zmeniť termín plnenia,

2.5. odstúpiť od zmluvy, pričom z toho vzniknuté náklady znáša Kupujúci,

2.6. požadovať právne zabezpečenie vzniknutej pohľadávky Predávajúceho.

3. Kupujúci je povinný uviesť pri každej platbe faktúr variabilný symbol presne totožný s tým, ktorý je uvedený na faktúre vystavenej Predávajúcim. Pri podmienke „Platba vopred” je Kupujúci povinný uviesť ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry Predávajúceho.

4. Predávajúci bude zasielať faktúry Kupujúcemu v elektronickej forme alebo v tlačenej forme.

5. V prípade, že Predávajúci eviduje na zákazníckom účte Kupujúceho svoje pohľadávky po lehote splatnosti, uhradí dobropisy až po úhrade všetkých záväzkov Kupujúceho voči Predávajúcemu. Predávajúci je tiež oprávnený na jednostranné započítanie vzájomne sa krytých pohľadávok.

 

Čl. VI
Kreditný limit a vlastnícke práva

1. Kreditný limit je definovaný ako finančný limit pre Kupujúceho na odber výrobkov a služieb Predávajúceho. Kupujúci môže odoberať výrobky a obchodný tovar Predávajúceho len do výšky Kreditného limitu.

2. Predávajúci môže Kupujúcemu, na základe jeho zdôvodnenej žiadosti, zvýšiť Kreditný limit na dohodnuté obdobie alebo znížiť Kreditný limit v prípade, ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry alebo jej časti.

3. Ak Kupujúci neuhradí faktúru vystavenú Predávajúcim do dátumu jej splatnosti, je Predávajúci oprávnený odoprieť dodanie ďalších výrobkov a obchodného tovaru, a to aj v prípade neprekročenia Kreditného limitu, až do doby jej úplnej úhrady.

4. Predávajúci si ponecháva vlastnícke právo na dodaný tovar až do splnenia všetkých dohodnutých podmienok. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo na dodaný tovar až po zaplatení celej kúpnej ceny.

5. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou, ak vzniknú dôvodné pochybnosti v súvislosti s jeho platením, alebo v prípade zhoršenia jeho finančnej situácie, je Predávajúci oprávnený požadovať vydanie alebo prepravu tovaru späť.

 

Čl. VII
Reklamačný poriadok

1. Reklamačný poriadok upravuje postup, práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií kvality a správnosti poskytovaných služieb Predávajúceho. Predávajúci prijíma reklamácie svojich služieb vo svojich obchodných priestoroch alebo prostredníctvom regionálnych obchodných zástupcov a pri ich vybavovaní postupuje podľa zverejneného Reklamačného poriadku.

2. Predávajúci je oprávnený Reklamačný poriadok upravovať a meniť. Zmenu reklamačného poriadku Predávajúci zverejňuje vo vlastných obchodných priestoroch a na svojom webovom sídle.

 

Čl. VIII
Reklama

1. Predávajúci vyhlasuje, že bude aktívne pôsobiť v oblasti mediálnej propagácie predávaných produktov a obchodného tovaru. Kupujúci sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu Predávajúceho neuverejní žiadnu reklamu, ktorá bude obsahovať názov spoločnosti Predávajúceho, názov niektorého z jej produktov a obchodného tovaru, spolu s údajom o cene alebo údajom o percentuálnej zľave, ktoré Predávajúci poskytol Kupujúcemu. V prípade, že k takémuto uverejneniu dôjde, má Predávajúci právo okamžite odstúpiť od Rámcovej Zmluvy alebo ukončiť spoluprácu s Kupujúcim.

2. Kupujúci sa ďalej zaväzuje, že bude spolu s predávajúcim podporovať predaj produktov a obchodného tovaru Predávajúceho aktívnym odborným poradenstvom pre svojich zákazníkov, umožní využívať vo svojich obchodných priestoroch reklamné podporné prostriedky predaja, ktoré mu poskytne Predávajúci (stojany so vzorkami dlažby, reklamné tabule, prospekty, plagáty a pod.).

3. Poskytnuté podporné prostriedky Predávajúceho, ktoré bude Kupujúci využívať výhradne k prezentácii produktov a obchodného tovaru Predávajúceho, ostávajú po celú dobu platnosti zmluvného vzťahu majetkom Predávajúceho, pričom po skončení platnosti týchto zmluvných vzťahov je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho tieto podporné prostriedky vrátiť.

4. Predávajúci je oprávnený vykonávať a zabezpečovať mediálnu propagáciu ponúkaného tovaru.

5. V prípade spoločne dohodnutej mediálnej propagácie uvedenej v predchádzajúcom bode sa Kupujúci zaväzuje ponúkať a predávať akciové produkty a obchodný tovar Predávajúceho tretím osobám za dohodnuté ceny po splnení všetkých nasledovných podmienok:

5.1 Podmienky akciového predaja, najmä určenie akciových výrobkov a  obchodného tovaru Predávajúceho a akciových cien budú písomne oznámené Kupujúcemu pred začatím mediálnej propagácie,

5.2 Predávajúci poskytne Kupujúcemu svoje akciové produkty a obchodný tovar za ceny so zvýhodnenou zľavou oproti obvyklým veľkoobchodným zľavám. Predávajúci má výhradné právo na určenie svojich jednotlivých produktov a obchodného tovaru, ktorý bude predmetom akciového predaja podľa tohto článku.

 

Čl. IX
Záverečné ustanovenia

1. Tieto VPP sú platné počas obdobia od ich vydania do 28.2.2018.

2. Všetky informácie a podklady poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu o kúpe tovaru a kúpnej zmluve sú obchodným tajomstvom Predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje, že bez predošlého súhlasu Predávajúceho nepoužije tieto informácie pre svoju potrebu v rozpore s účelom zmluvy ani ich nepripustí tretím osobám.

3. Ku dňu účinnosti týchto VPP sa ruší účinnosť predchádzajúcich Všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho. Tieto VPP nadobúdajú platnosť 01.03.2017 a sú zverejnené na webovom sídle Predávajúceho a v obchodných priestoroch Predávajúceho.

4. Obe zmluvné strany prehlasujú,  že si tieto VPP prečítali, s ich obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho  obsahom ich vlastnoručne podpísali.

5. Obchodný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi v zmysle týchto VPP.

6. Tieto VPP sú platnou a neoddeliteľnou súčasťou každej Rámcovej zmluvy, ktorá bude medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená.

 

V Bratislave, dňa 9.1.2017