style

Ciele spoločnosti

Rakúska spoločnosť Austrotherm, popredný európsky výrobca expandovaného a extrudovaného polystyrénu, má už od roku 1991 svoje zastúpenie aj na Slovensku, ktoré k 1. januáru 2010 prešlo zásadnými štrukturálnymi zmenami.

V novom usporiadaní sa rozhodujúcim cieľom spoločnosti stalo uspokojovanie potrieb zákazníkov v sortimente výrobkov a v rozsahu služieb, na vyššej úrovni ako predtým, so snahou, rozpoznávať požiadavky a včas reagovať na kľúčové objednávky zákazníkov v rámci regiónov Slovenska. Iba flexibilitou a správne nastavenou logistikou v dodávkach tovaru možno plniť a splniť aj druhý cieľ firmy, ktorým je jej dlhodobý rast.

Spoločnosť môže rásť len na báze rozsiahlej siete spoľahlivých a spokojných partnerov a spracovateľov výrobkov, ktorí ocenia kvalitný finálny výrobok žiadaný na trhu. Práve preto je výroba kvalitných výrobkov našim dlhodobým strategickým cieľom, pričom sa kvalita v rámci koncernu trvale sleduje a nachádza podporu aj vo vlastnej inovačnej iniciatíve výskumu a vývoja koncernu Austrotherm.

Pri posudzovaní kvality venuje naša spoločnosť veľkú pozornosť širšiemu ponímaniu kvality výrobku a kvality procesov súvisiacich s jeho výrobou a zabudovaním. O kvalite chceme hovoriť presvedčivou rečou technickej argumentácie a chceme sa pri tom opierať o konkrétne hodnoty. Naše výrobky sa používajú najmä v oblasti stavebníctva a kvalitu ponímame ako súbor vlastností nášho výrobku určeného na použitie a zabudovanie v stavebnom diele, pričom chceme kvalitou našich výrobkov prispievať k vylepšeniu jeho parametrov.

Súčasťou obchodnej a distribučnej stratégie je samozrejme aj kvalita balenia a distribúcie tovaru a naše výrobky sú identifikovateľné aj podľa výrazného loga Austrotherm.

Kvalita, to nie sú len merateľné hodnoty súčasnosti. Kvalita nemôže ísť na úkor života budúcich generácií a nároky na kvalitu nesmú negatívne ovplyvňovať životné prostredie. Naším jednoznačným cieľom je aj podpora trvalo udržateľného rozvoja. Naše výrobky sa vyrábajú v uzavretom výrobnom cykle, pričom v rámci technologického procesu plne využívame a recyklujeme odrezky a odpad z výroby, ktorý vo forme granulátu vraciame do výrobného cyklu. Polystyrén vyrábame pomocou technologickej pary bez negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Ochrana životného prostredia je aj v našom závode v Rakúsku prioritou pri výrobe extrudovaného polystyrénu, čoho dôkazom je aj ocenenie vládnym diplomom za prínos pre trvale udržateľný rozvoj. Okrem prínosu z hľadiska znižovania množstva emisií bol ocenený aj fakt, že pri výrobe produktov z extrudovaného polystyrénu sa už nepoužíva ako nadúvadlo HFKW (čiastočne fluórovaný uhlovodík) a bol nahradený oxidom uhličitým získavaným z ovzdušia.

Pracovníci spoločnosti predstavujú potenciál, ktorý je z dlhodobého hľadiska rozhodujúci a preto je našim cieľom aj spokojnosť zamestnancov. Za slušne odvedenú prácu chceme slušne zaplatiť a v rámci technických možností trvalo zlepšovať pracovné podmienky a dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci našich zamestnancov.Aktuality - novinky

Umožníme Vám zachovať dobový charakter fasády aj po zateplení!
Ponúkame fasádne profily, ktoré umožnia zrekonštruovať... 
Polystyrén značky Austrotherm v múzeu
V Slovenskom národnom múzeu sa nad... 
Austrotherm vsadil na energetickú hospodárnosť
Vo svojich výrobných závodoch v Pinkafelde... 
 
Jobs | Presse | Links | Archiv | Sitemap | Impressum | Nutzungshinweis | © by Austrotherm