style

Výkladový slovníček súvisiacich pojmov

 

 

Pojem

Definícia, vysvetlenie

Citované podľa:

Bosáž

Plasticky stvárnené kvádrové murivo s vydutým, hrubo opracovaným čelom vystupujúcim pred povrch muriva.

Fazetová bosáž, diamantová bosáž, pásková bosáž, prstencová bosáž, pravá bosáž, nepravá bosáž (vzniká tzv. kvádrovaním – povrchovou úpravou omietky napodobňujúcou murivo kamenných kvádrov.

V. Dudák a kol., Encyklopedie světové architektury

Bosážový prvok

Imitácia muriva z hrubo opracovaných alebo symbolicky naznačených kvádrov.

 

Budova s takmer nulovou potrebou energie

Budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou, pri ktorej sa potrebné nulové alebo veľmi malé množstvo energie na užívanie takejto budovy dosiahne efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere energiou získanou z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti.

STN 73 0540-2

Dištančná lišta

Pomocný prvok ETICS na zhotovenie škáry v ETICS, ktorá je zaťažená dilatačnými pohybmi.

STN 73 2901

Dekoratívny prvok

Prvok na výraznejšie tvarovanie vonkajšieho povrchu ETICS.

STN 73 2901

Dokumentácia ETICS

Dokumentácia, ktorú dodáva výrobca ETICS.

STN 73 2901

Energetická certifikácia

Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov.

Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Zákon č. 555/2005 Z. z. - úplné znenie

Energetická hospodárnosť budov

Vypočítané alebo na základe merania spotreby energie výpočtom určené množstvo energie potrebnej na uspokojenie dopytu po energii súvisiaceho s normalizovaným používaním budovy, ktoré zahŕňa okrem energie použitej na vykurovanie (vrátane tepla na vykurovanie) aj energiu na chladenie, vetranie, prípravu teplej vody a osvetlenie. 

STN 73 0540-2

Energetická hospodárnosť budov

Energetická hospodárnosť je množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie

Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Zákon č. 555/2005 Z. z. - úplné znenie

 

Energetický certifikát

Osvedčením o vykonanej energetickej certifikácii je energetický certifikát. Energetický certifikát obsahuje

Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Zákon č. 555/2005 Z. z. - úplné znenie

Energeticky úsporná budova

Budova postavená a budova s vykonanými stavebnými úpravami zabezpečujúcimi zníženie potreby tepla na vykurovanie oproti pôvodnému stavu budovy a spĺňajúca hygienické požiadavky na teplotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií.

STN 73 0540-2

EPS

skr., expandovaný polystyrén (z angl. Expanded PolyStyrene)

 

ETAG

skr., návod na európske technické osvedčenie

STN 73 2901

ETICS

skr. vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém (z angl. External Thermal Insulation Composite System)

 

Expandovaná polystyrénová doska

Tvrdý tepelnoizolačný výrobok (odrezaný, tvarovaný alebo súvislo vypenený) pravouhlého prierezu, ktorého hrúbka je podstatne menšia ako ostatné rozmery.

STN EN 13163

Expandovaný polystyrén

Tvrdá penová plastická hmota vyrábaná expanziou – zväčšovaním objemu za tepla, guľôčok z expandovateľného polystyrénu alebo jedného z jeho kopolymérov so štruktúrou uzavretých buniek vyplnených vzduchom.

STN EN 13163

Expandovaný polystyrénový blok

Tvrdý tepelnoizolačný výrobok alebo materiál spravidla pravouhlého prierezu, ktorého hrúbka nie je podstatne menšia ako šírka.

STN EN 13163

Expandovaný polystyrénový pás

Dosky alebo pásy spojené s pružným obložením, dodávané vo zvinutej alebo skladanej forme, ktorá po rozvinutí tvorí súvislú izolačnú plochu.

STN EN 13163

Extrudovaná polystyrénová pena

Polystyrénová pena zhotovená vytláčaním z extrúdera.

 

Kombinovaná lišta

Pomocný prvok ETICS vyhotovený z plastového alebo kovového profilu a nalepenej výstužnej mriežky s presahom na jednu alebo na obidve strany.

 STN 73 2901

Komponent ETICS

Priemyselne zhotovený výrobok špecifikovaný v ETICS; všetky komponenty ETICS výrobca systému špeciálne vybral na ním určené používanie v ETICS.

STN 73 2901

Kondenzačná zóna

Vymedzená časť hrúbky stavebnej konštrukcie, v ktorej nastáva kondenzácia vodnej pary prechádzajúcej cez stavebnú konštrukciu.

Baumit Tepelnoizolačné systémy (ETICS), Technologický predpis

Konečná povrchová úprava ETICS

Omietka alebo omietka s náterom.

STN 73 2901

KZS

skr. kontaktný zatepľovací systém (kontaktný tepelnoizolačný systém)

STN 73 2901

Lepiaca hmota pre ETICS

V systéme špecifikovaný materiál priľnavý na podklad, pomocou ktorého možno vytvoriť lepiacu (spojovaciu) vrstvu.

STN 73 2901

Nadúvadlo

Látka schopná vytvárať bunkovú štruktúru v rozličných materiáloch, ako sú polyméry, plasty a kovy, speňovacím procesom, ktorého výsledkom je tvrdnutie alebo iná fázová premena (náhla zmena mikroskopických a makroskopických, mechanických a iných vlastností). Nadúvadlo býva spravidla v kvapalnom stave. Bunková štruktúra v materiáli znižuje objemovú hmotnosť, zvyšuje tepelnú a zvukovú izoláciou a zároveň zvyšuje relatívnu tuhosť pôvodného polyméru.

STN 72 7221-3

Nová budova

Budova, ktorá je predmetom spracovania projektovej dokumentácie a práve postavená budova.

STN 73 0540-2

Nízkoeneregetická budova

Budova, ktorej potreba tepla na vykurovanie je aspoň o 50 % menšia, ako má bežná budova existujúceho fondu budov.

STN 73 0540-2

Obalové konštrukcie budovy

Integrované prvky budovy, ktoré oddeľujú vnútorné prostredie s požadovaným stavom od vonkajšieho prostredia.

STN 73 0540-2

Obnovená budova

Existujúca budova, na ktorej sa uskutočnili zmeny stavebných konštrukcií a technického zariadenia budovy, ktorými sa pred ukončením ich životnosti dosiahne splnenie základných požiadaviek na stavby a predĺženie životnosti stavby alebo časti stavby obvykle bez prerušenia užívania budovy, pričom sa obnova môže z hľadiska rozsahu uskutočniť ako celková alebo čiastočná.

STN 73 0540-2

Obvodový plášť

Stavebná konštrukcia tvoriaca vonkajší, zvyčajne zvislý obal budovy, zabezpečuje ochranu

vnútorného prostredia pred nepriaznivým vplyvom vonkajšieho prostredia.

Baumit Tepelnoizolačné systémy (ETICS), Technologický predpis

Penetračná náterová látka

Materiál na úpravu povrchu pred nanášaním nasledujúcej vrstvy.

STN 73 2901

Podklad

Vrstva alebo viacero vrstiev na povrchu novej alebo existujúcej steny alebo podhľadu; stena a podhľad sa môžu upraviť minerálnymi alebo organickými omietkami alebo náterovými látkami.

STN 73 2901

Pomocný prvok ETICS

Prvok ETICS osádzaný pri zhotovovaní detailov pri jeho ukončovaní napájaní na priľahlé konštrukcie.

STN 73 2901

Požiarna výška budovy

Výška nadzemnej časti stavby alebo podzemnej časti stavby meranej od podlahy prvého nadzemného požiarneho podlažia po podlahu posledného požiarneho podlažia.

Baumit Tepelnoizolačné systémy (ETICS), Technologický predpis

Prídržnosť lepiacej hmoty k podkladu

Ťahová pevnosť kolmo na rovinu lepiacej hmoty medzi lepiacou hmotou a podkladom.

STN 73 2901

Príslušenstvo ETICS

Materiály a prvky na zhotovovanie ETICS nezahrnuté v základnej špecifikácii ETICS.

STN 73 2901

PST

skr. počiatočná skúška typu (angl. Initial Type Test, angl. skr. ITT)

STN EN 13163

Rekonštruovaná budova

Existujúca budova, na ktorej sa uskutočnili zmeny stavby, ktoré súvisia s prestavbou, nadstavbou alebo vstavbou, zmenou dispozície alebo účelu využívania budovy nezávisle od životnosti a skutočných funkčných vlastností stavebných konštrukcií a technického zariadenia budovy, obvykle vyžadujúce prerušenie užívania budovy.

STN 73 0540-2

Rímsa

Vodorovný architektonický článok, ktorý člení alebo ukončuje architektúru alebo jej časť.

V. Dudák a kol., Encyklopedie světové architektury

RnO

skr. reakcia na oheň (angl. Reaction to Fire, angl. skr. RtF)

STN EN 13163

Rohová lišta

Pomocný prvok ETICS na spevnenie rohov a na zabezpečenie priamosti jeho hrany.

STN 73 2901

Rosný bod

Teplota vnútorného povrchu stavebnej konštrukcie, pri ktorej dochádza ku kondenzácii vodnej pary.

Baumit Tepelnoizolačné systémy (ETICS), Technologický predpis

Rozperné kotvy pre ETICS

V systéme špecifikované mechanicky kotviace prvky, ktorými sa tepelnoizolačný materiál pripevňuje k podkladu.

STN 73 2901

Stavebný výrobok

Stavebným výrobkom je každý výrobok vyrobený na účel trvalého a pevného zabudovania do stavby.

Zákon o stavebných výrobkoch - Zákon č. 90/1998 Z. z. - úplné znenie

Stierková hmota pre ETICS

V systéme špecifikovaný materiál, ktorý s výstužou vytvára výstužnú vrstvu ETICS.

STN 73 2901

Styrodur

obchodná značka BASF (extrudovaný polystyrén)

 

Styropor

obchodná značka BASF (expandovaný polystyrén)

 

Súdržnosť podkladu

Ťahová pevnosť kolmo na vrstvu alebo na viacero vrstiev na povrchu novej alebo existujúcej steny alebo podhľadu.

STN 73 2901

Šambrána

Dekoratívne lemovanie, orámovanie ostenia okien a dverí, tvorené z rozlične profilovaných pásov ľahko vystupujúcich z upraveného povrchu okolitej fasády.

 

Štruktúrovanie omietky

Vytváranie konečného vzhľadu omietky tvarovaním jej povrchu.

STN 73 2901

Tepelnoizolačná vrstva ETICS

V systéme špecifikovaný tepelnoizolačný materiál na zabezpečenie požadovaných vlastností tepelnej ochrany.

STN 73 2901

Tepelnoizolačný výrobok:

tepelnoizolačný materiál v jeho konečnej podobe vrátane opláštenia alebo povrchovej úpravy.

STN 72 7221-2

Tepelný most

Časť stavebnej konštrukcie, kde v dôsledku porušenia jej tepelnotechnickej homogenity je teplota

vnútorného povrchu v zimnom období nižšia ako teplota v bežnom mieste vnútorného povrchu konštrukcie.

Baumit Tepelnoizolačné systémy (ETICS), Technologický predpis

Tesniaca páska

Páska na utesnenie škár.

STN 73 2901

Tmel

Materiál na napojenie ETICS na predchádzajúce prvky a nadväzujúce konštrukcie.

STN 73 2901

Tvarovky

Izolačné výrobky vytvarované rezaním alebo obrusovaním blokov alebo dosiek alebo tvarovaním vo forme.

STN EN 13163

Ukončujúca lišta

Pomocný prvok ETICS na jeho ukončenie v ploche alebo na ukončenie a napojenie na priľahlú konštrukciu.

STN 73 2901

Ultranízkoenergetická budova

Budova navrhnutá tak, aby maximálna potreba tepla na vykurovanie ovplyvnená tepelnotechnickými vlastnosťami stavebných konštrukcií nebola vyššia, ako polovica potreby tepla na vykurovanie určenej pre nízkoenergetické budovy.

STN 73 0540-2

Vnútropodniková kontrola

Vnútropodniková kontrola je stála vlastná kontrola výroby uplatňovaná výrobcom, ktorá zabezpečuje, aby výroba stavebného výrobku a vyrobený stavebný výrobok boli v zhode s technickými špecifikáciami a týmto zákonom.

Zákon o stavebných výrobkoch - Zákon č. 90/1998 Z. z. - úplné znenie

Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS)

Priamo na stavbe zabudovaná zostava z priemyselne zhotovených výrobkov dodávaná výrobcom ETICS, ktorá obsahuje aspoň tie komponenty, ktoré vybral výrobca systému na ním určené používanie v ETICS.

STN 73 2901

VPK

skr. vnútropodniková kontrola (angl. Faktory Production Control, angl. skr. FPC)

STN EN 13163

Vystupujúca konštrukcia

Horizontálna alebo vertikálna konštrukcia vystupujúca z roviny obvodového plášťa do

vonkajšieho prostredia (napr. balkón, lodžia, markíza, rímsa, atika a pod.).

Baumit Tepelnoizolačné systémy (ETICS), Technologický predpis

Významne obnovená budova

Existujúca budova, na ktorej sa vykonali stavebné úpravy zásahom do technických systémov a zásahom do tepelnej ochrany zateplením jej obvodového a strešného plášťa, výmenou pôvodných otvorových výplní budova najmenej v rozsahu 25 % plocha obalových konštrukcií budovy, pričom sa stavebné úpravy môžu vykonať aj postupnými krokmi.

STN 73 0540-2

Výrobca ETICS

Právnická alebo fyzická osoba, ktorá z komponentov navrhla ETICS alebo ktorá vyrobila komponent/komponenty ETICS a navrhla ETICS, ktorá zodpovedá za ETICS a uvádza ho na trh podľa osobitných predpisov.

STN 73 2901

Vyrovnávacia hmota

Hmota na zabezpečenie potrebnej rovinnosti podkladu zaručujúca požadovanú súdržnosť podkladu.

STN 73 2901

Výstužná mriežka pre ETICS

V systéme špecifikovaná textília, zvyčajne sklovláknitá, povrchovo alebo v hmote alkáliovzdorne upravená; používa sa vo výstužnej vrstve na eliminovanie síl vznikajúcich vplyvom objemových zmien a mechanického namáhania.

STN 73 2901

Zakladacia lišta

Pomocný prvok ETICS na osadzovanie prvého radu dosiek tepelnej izolácie pri začatí lepenia.

STN 73 2901

Zhotoviteľ ETICS

Právnická alebo fyzická osoba oprávnená na zhotovovanie ETICS, ktorá zabudováva ETICS do stavby.

STN 73 2901

XPS

skr., extrudovaný polystyrén (z angl. Extruded PolyStyrene)

 

 
Aktuality - novinky

Umožníme Vám zachovať dobový charakter fasády aj po zateplení!
Ponúkame fasádne profily, ktoré umožnia zrekonštruovať... 
Polystyrén značky Austrotherm v múzeu
V Slovenskom národnom múzeu sa nad... 
Austrotherm vsadil na energetickú hospodárnosť
Vo svojich výrobných závodoch v Pinkafelde... 
 
Jobs | Presse | Links | Archiv | Sitemap | Impressum | Nutzungshinweis | © by Austrotherm