style

Kvalita EPS a trvale udržateľný rozvoj

Austrotherm s.r.o. je výrobcom expandovaného polystyrénu (EPS) a súčasne aj predajcom extrudovaného polystyrénu (XPS) tej najlepšej kvality. Naša ponuka zahŕňa všetky štandardné hrúbky platní z EPS a ponúkame aj neštandardné riešenia s našimi spádovými platňami zamerané na vyspádovanie plochých striech. Výrobky z extrudovaného polystyrénu ponúkame ako jeden z mála európskych výrobcov až do hrúbky 200 mm a to v troch triedach kvality s možnosťou zaťaženia až 70 t/ m2 plochy. Pozrite si kompletný prehľad našich výrobkov.

Pri posudzovaní kvality venuje spoločnosť Austrotherm s.r.o. veľkú pozornosť širšiemu ponímaniu kvality výrobku a kvality procesov súvisiacich s jeho výrobou a zabudovaním. Naše výrobky sa využívajú najmä v oblasti stavebníctva a kvalitu ponímame ako súbor vlastností výrobku určeného na použitie a zabudovanie v stavebnom diele.

Našim nosným programom je výroba fasádneho polystyrénu EPS F, pri ktorom sú základnými kontrolovanými parametrami hodnota napätia v tlaku pri 10% stlačení 70 kPa a objemová hmotnosť min 13,5 kg/m3. Výrobca musí okrem týchto parametrov kontrolovať a plniť aj ďalšie rôzne technické parametre definované technickými normami, najmä aplikačnými normami STN 72 7221-1 a STN 72 7221-2, ktoré definujú technické parametre pre rôzne typy aplikácií EPS na stavbe. Preto treba hovoriť o súbore vlastností výrobku, ktoré potom merateľnými hodnotami definujú kvalitu výrobku. Keď hovoríme o kvalite, argumentujeme konkrétnymi technickými hodnotami. Súčasťou obchodnej a distribučnej stratégie je samozrejme aj kvalita balenia a distribúcie tovaru a naše výrobky sú vždy identifikovateľné aj podľa výrazného loga Austrotherm.

Kvalita súvisí aj s ochranou životného prostredia. Naše výrobky sa vyrábajú v uzavretom výrobnom cykle t.j. technologické zariadenie plne využíva a recykluje odrezky a odpad z výroby vo forme granulátu, ktorý sa vracia do výrobného cyklu. V procese výroby pracujeme iba s technologickou parou bez negatívneho vplyvu na životné prostredie. Aj v našom závode v Rakúsku má ochrana životného prostredia prioritu pri výrobe extrudovaného polystyrénu a výrobný postup bol ocenený aj vládnym diplomom za prínos pre trvale udržateľný rozvoj. Okrem prínosu pri znižovaní množstva emisií bol ocenený aj fakt, že pri výrobe XPS produktov sa prestal používať HFKW (čiastočne fluórovaný uhlovodík) ako nadúvadlo a bol nahradený oxidom uhličitým získavaným z ovzdušia.

Polystyrén EPS prispieva k šetreniu životného prostredia aj v rámci spracovania na stavbe, lebo je ľahký a pri manipulácii s ním netreba použiť mechanizmy viazané na spotrebu energie. Polystyrén neohrozuje zdravie pracovníkov pri manipulácii, neškodí zdraviu a jeho mechanické a izolačné vlastnosti sa nemenia počas celého životného cyklu budovy, v ktorej sa použil. EPS neobsahuje chemikálie poškodzujúce ozónovú vrstvu a takéto látky sa v žiadnej fáze jeho životného cyklu nepoužívajú. Počnúc výrobou, cez aplikáciu, až po recykláciu a zneškodnenie je EPS z ekologického hľadiska výnimočne spoľahlivý. Najvyššie možné ohodnotenie„ A-plus“, ktoré získal EPS podľa zavedených metód hodnotenia analýzy životného cyklu materiálov zverejnených v knihe Green Guide to Specifikation vo Veľkej Británii ukázalo, že v tomto hodnotení polystyrén obstál výborne.Aktuality - novinky

Umožníme Vám zachovať dobový charakter fasády aj po zateplení!
Ponúkame fasádne profily, ktoré umožnia zrekonštruovať... 
Polystyrén značky Austrotherm v múzeu
V Slovenskom národnom múzeu sa nad... 
Austrotherm vsadil na energetickú hospodárnosť
Vo svojich výrobných závodoch v Pinkafelde... 
 
Jobs | Presse | Links | Archiv | Sitemap | Impressum | Nutzungshinweis | © by Austrotherm